1
Lube Volley
80.00 points to vm ranking
Libero
188
1990
Libero
190
1991
Middle-blocker
200
1989
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
202
1998
Spiker
200
1984
Spiker
206
1989
Setter
188
1977
Setter
198
1993
Wing-spiker
193
1990
Wing-spiker
202
1989
Wing-spiker
202
1992
Wing-spiker
200
1985
2
Trentino Volley
64.00 points to vm ranking
Libero
185
1985
Libero
190
1993
Middle-blocker
207
1992
Middle-blocker
198
1981
Middle-blocker
202
1991
Middle-blocker
208
1989
Spiker
210
1993
Spiker
205
1983
Setter
199
1996
Wing-spiker
198
1991
Wing-spiker
198
1988
Wing-spiker
199
1988
Wing-spiker
199
1995
3
Sir Safety Perugia
48.00 points to vm ranking
Libero
185
1980
Libero
184
1991
Middle-blocker
197
1983
Middle-blocker
202
1981
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
206
1983
Spiker
200
1991
Spiker
202
1988
Setter
194
1988
Setter
188
1983
Setter
201
1990
Universal
215
1995
Wing-spiker
205
1993
Wing-spiker
194
1988
Wing-spiker
190
1984
4
Modena Volley
40.00 points to vm ranking
Libero
181
1988
Libero
185
1986
Middle-blocker
209
1989
Middle-blocker
208
1990
Middle-blocker
205
1987
Spiker
199
1997
Spiker
200
1991
Spiker
198
1997
Setter
200
1986
Setter
186
1997
Setter
192
1994
Setter
185
1983
Universal
190
1995
Wing-spiker
200
1992
Wing-spiker
194
1991
Wing-spiker
185
1988
Wing-spiker
202
1987
Wing-spiker
187
1995
Wing-spiker
188
1992
5
Consar Ravenna
36.00 points to vm ranking
Libero
174
1992
Libero
180
1997
Middle-blocker
203
1994
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
205
1994
Spiker
201
1991
Spiker
198
1995
Setter
192
1995
Setter
199
1993
Wing-spiker
198
1994
Wing-spiker
198
1995
Wing-spiker
192
1990
Wing-spiker
200
1990
6
Volley Piacenza
32.00 points to vm ranking
Libero
190
1979
Middle-blocker
207
1988
Middle-blocker
199
1997
Middle-blocker
200
1979
Middle-blocker
204
1985
Spiker
196
1989
Spiker
205
1995
Setter
196
1996
Setter
196
1987
Wing-spiker
204
1976
Wing-spiker
201
1979
Wing-spiker
190
1973
Wing-spiker
196
1986
Wing-spiker
198
1994
7
Blu Volley Verona
28.80 points to vm ranking
Libero
183
1983
Libero
184
1997
Middle-blocker
207
1990
Middle-blocker
204
1992
Middle-blocker
205
1985
Spiker
211
1989
Spiker
198
1995
Setter
189
1979
Setter
196
1989
Wing-spiker
200
1991
Wing-spiker
200
1993
Wing-spiker
198
1994
Wing-spiker
205
1993
Wing-spiker
197
1993
8
Vero Volley Monza
25.60 points to vm ranking
Libero
175
1995
Libero
176
1998
Middle-blocker
201
1992
Middle-blocker
200
1980
Middle-blocker
205
1989
Middle-blocker
205
1990
Spiker
202
1988
Spiker
212
1983
Spiker
205
1992
Setter
196
1998
Setter
184
1983
Setter
197
1992
Wing-spiker
204
1990
Wing-spiker
202
1997
Wing-spiker
191
1987
Wing-spiker
190
1996
9
Callipo Sport
23.20 points to vm ranking
Libero
180
1984
Libero
180
1998
Middle-blocker
206
1988
Middle-blocker
204
1993
Middle-blocker
200
1996
Middle-blocker
200
1987
Spiker
197
1981
Spiker
200
1990
Setter
188
1980
Wing-spiker
198
1987
Wing-spiker
200
1994
Wing-spiker
196
1997
Wing-spiker
194
1986
10
Pallavolo Molfetta
20.80 points to vm ranking
Libero
178
1995
Libero
183
1984
Middle-blocker
201
1995
Middle-blocker
199
1997
Middle-blocker
203
1996
Middle-blocker
204
1992
Spiker
201
1989
Spiker
198
1989
Setter
197
1993
Setter
185
1993
Wing-spiker
199
1981
Wing-spiker
195
1987
Wing-spiker
192
1993
Wing-spiker
197
1992
11
Top Volley Latina
19.20 points to vm ranking
Libero
190
1985
Libero
180
1998
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
200
1987
Middle-blocker
201
1994
Spiker
204
1978
Spiker
203
1995
Spiker
196
1996
Setter
186
1979
Setter
194
1995
Wing-spiker
195
1988
Wing-spiker
197
1990
Wing-spiker
202
1994
Wing-spiker
191
1995
12
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora
17.60 points to vm ranking
Libero
189
1983
Libero
190
1995
Middle-blocker
202
1993
Middle-blocker
199
1992
Middle-blocker
205
1990
Spiker
198
1995
Setter
190
1994
Setter
198
1993
Wing-spiker
200
1984
Wing-spiker
191
1986
Wing-spiker
190
1996
Wing-spiker
198
1985
Wing-spiker
198
1993
13
Pallavolo Padova
16.00 points to vm ranking
Libero
182
1995
Libero
183
1996
Middle-blocker
200
1998
Middle-blocker
201
1990
Middle-blocker
195
1990
Middle-blocker
205
1992
Spiker
197
1997
Spiker
203
1994
Spiker
204
1995
Spiker
197
1989
Setter
185
1997
Wing-spiker
195
1995
Wing-spiker
192
1991
Wing-spiker
200
1994
Wing-spiker
201
1994
14
Power Volley Milano
14.40 points to vm ranking
Libero
188
1987
Libero
178
1994
Middle-blocker
201
1997
Middle-blocker
202
1985
Spiker
204
1998
Spiker
189
1990
Spiker
198
1990
Spiker
207
1988
Setter
194
1977
Setter
185
1998
Universal
202
1991
Wing-spiker
195
1994
Wing-spiker
200
1992
Wing-spiker
198
1994
Wing-spiker
191
1990
Activity
Online
+0