1
Lokomotiv Kharkov 20.00 points to vm ranking
2
Dnipro-Dinamo Dnipropetrovsk 16.00 points to vm ranking
3
Juridical Academy Kharkov 12.00 points to vm ranking
4
Barkom Lviv 10.00 points to vm ranking
5
Khimprom Sumy 9.00 points to vm ranking
6
SDJuSSz-WDAU Vinnytsia 8.00 points to vm ranking
7
Chernigov Burevesnik 7.20 points to vm ranking
8
Favorit Lubny 6.40 points to vm ranking
Activity
Online
+0